Vedtægter

Kulturkapellet
Forening for kunst- og kulturformidling. VEDTÆGTER Stiftet 12.11.2007. Ændret 06.12.2008
§1 Navn og hjemsted: Stk. 1 – Foreningens navn er Kulturkapellet. Forening for kunst- og kulturformidling. Stk. 2 – Foreningens hjemsted: a) Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune, Danmark, men forpligter sig ikke til at afholde alle sine arrangementer i kommunen. b) Foreningen arbejder selvstændigt, men støtter tiltag på landets institutioner, som ret ter sig mod foreningens formål. §2 Formål: Stk. 1 – Foreningen formål er: a) At udbrede og formidle kendskab kulturelle produkter og forskningen heri. b) At formidle forskningsresultater og behandle kulturprodukter. Derfor støtter, bearbejder og udgiver foreningen materiale, der retter sig mod dette formål. c) At stå for afholdelse af arrangementer, foredrag og forelæsninger, der retter sig mod formidlingen af kunst, kultur og videnskab. og teaterkunst, film og sprog. d) At støtte bred kulturel diversitet igennem formidlende og alment anvendelige tilgange, der kan hentes i arbejdet med kulturelle artefakter, såsom litteratur, musik, billed- og teaterkunst, film og sprog. e) At udbrede kendskabet til arbejdet, der foretages på landets universiteter, herunder også at formidle og offentliggøre forskningsresultater i habile specialer. Stk. 2 – Overskud: a) Et eventuelt overskud fra arrangementer vil blive benyttet til andre arrangementer inden for foreningens regi, jf. §2, stk. 1, a-d. §3 Medlemskreds: Stk. 1 – Optagelse og kontingent: a) Som medlem optages enhver, der betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. b) Medlemskabet betales forud helårligt for perioden fra og med januar til og med december. Stk. 2 – Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Stk. 3 – Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen eller ved fravær af kontingentindbetaling. §4 Generalforsamlingen: Stk.1 – Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året med mindst 4 ugers varsel. Stk.2 – Stemmeberettigede er de personer, som senest en uge før generalforsamlingen har indmeldt sig i foreningen. Stk.3 – Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder:
    1. Valg af stemmetæller 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt revisor 8. Eventuelt
Stk.4 – Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde to uger før generalforsamlingen. Stk.5 – Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved flertalsafgørelser. §5 Ekstraordinær generalforsamling: Stk.1 - Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt. Stk.2 - Medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis minimum 1/3 anser det for nødvendigt. Dog skal dette ske med 4 ugers varsel. Stk.3 - Bestyrelsens indkaldelse skal ske med 2 ugers varsel. §6 Foreningens daglige ledelse: Stk.1 - Bestyrelsens opbygning: a) Foreningens daglige ledelse afgøres af bestyrelsen som udgøres af en formand, en næstformand samt en økonomisk ansvarlig og 2 øvrige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. b) Bestyrelsen vælges for en periode på et år. Stk.2 - Bestyrelsen kan oprette grupper, som kan udføre afgrænsede opgaver. Stk.3 - Formanden eller næstformanden indkalder og bestyrer møderne. Stk.4 - Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. §7 Økonomi: Stk.1 – Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stk.2 – Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Stk.3 – Foreningens regnskab køres af den økonomiske ansvarlig i bestyrelsen. Stk.4 – Foreningens regnskab revideres af foreningens revisor. §8 Tegningsregler og hæftelse: Stk.1 – Formanden, næstformand og økonomisk ansvarlig kan tegne for foreningen hver især eller i fællesskab. Stk.2 – Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig økonomisk hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. §9 Vedtægtsændringer: Stk.1 – Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 af generalforsamlingens samtykke. §10 Opløsning: Stk.1 – Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 enighed fra en generalforsamling. Stk.2 – Ved opløsning overføres alle likvide midler og aktiver til Nordjyllands Kunstskole.